torsdag 25 augusti 2022

måndag 22 augusti 2022

torsdag 18 augusti 2022

TorsdagsFika 122

                          Fika med
En Fika med
Espresso med

Sir Terry Pratchett

hos Nanny Ogg 

i Ankh-Morpork

onsdag 17 augusti 2022

torsdag 11 augusti 2022

TorsdagsFika 121

                         Fika med
En Fika med
Espresso med

Neo (i Komplexa Biblioteket i Zion)

torsdag 4 augusti 2022

TorsdagsFika 120

                        Fika med
En Fika med
Espresso med

Zeon Milo

måndag 1 augusti 2022